LOGIN
navi_text}

gas_rinnai_01.gif

331S.jpg

.jpg

331S조절기.jpg

rm500조절기.jpg

평수 용량 스마트보일러일반형 스마트보일러고급형

R331S 저녹스(2종)

R331 시리즈 R시리즈 RM550 시리즈 Wi-Fi
하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 13,000kcal/h 520,000

 

 

600,000

 

 


 

 

730,000

 

 

32평이하 16,000kcal/h 550,000 650,000 630,000 710,000     760,000 840,000
40평이하 20,000kcal/h 590,000 690,000 670,000 750,000     800,000 880,000
50평이하 25,000kcal/h 650,000 750,000 740,000 820,000     860,000 940,000
60평이하 30,000kcal/h

 

 

 

 

810,000 890,000     930,000 1,010,000
70평이하 36,000kcal/h

 

 

 

 

890,000 970,000     1,010,000 1,090,000
gas_rinnai_01.gif
RC300.png

 

gas_rinnai_08-1.gif

rc610조절기.png

rc652.jpg

8000.jpg

평수 용량          콘덴싱 보일러(에너지소비효율1등급)

RC300N 시리즈

RC610 시리즈

신제품 RC650 시리즈

신제품 PJC8000 시리즈

하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 15,000kcal/h

 

 

680,000

 

 


 

 

870,000  
32평이하 18,000kcal/h

720,000 820,000
0,000 910,000 1,000,000
40평이하 22,000kcal/h

760,000 860,000 0 0,000
950,000 1,050,000
50평이하 27,000kcal/h

830,000 930,000 0 0,000 1,020,000 1,120,000
56평이하  30,000kcal/h      880,000  980,000  00 00,000  1,070,000  1,170,000 
62평이하 33,000kcal/h

930,000 1,020,000 000 0,000
1,120,000 1,220,000
70평이하 37,000kcal/h

1,010,000 1,100,000 0,000
0,000
1,200,000 1,300,000
기존제품 회수, 배관청소무료, 보험증권발급, 연도및 설치비포함, 가스경보기설치, 현금가 
 
 |  회사소개  |  공지사항  |  오시는길  |  보일러비교가격표  |  온수기비교가격표  |  이용약관  |  개인정보취급방침
상호 : 송파보일러|대표 : 김태우|주소 : 서울시 송파구 마천로61바길 10. 1층(마천동)|사업자등록번호 : 699-51-00082
대표번호 : 02-403-3651|대표팩스 : 02-3402-3651|이메일 : vava0505@naver.com
개인정보관리책임자 : 김태우|개인정보보호기간 : 회원탈퇴시